โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

194,770,908 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

210,210,210 จบ

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560