โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

258,586,036 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

277,777,777 จบ

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560