โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

269,193,684 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

277,777,777 จบ

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560